Algemene Verkoopsvoowaarden

Art. 1 De toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden maakt een beslissende voorwaarde uit van de toestemming van de bvba Valentyn-Van Hauwermeiren. Bij gebrek aan een schriftelijk tegenstrijdig akkoord van de firma, zijn alle verkopen aan de hierna gestelde algemene voorwaarden onderworpen, met uitsluiting van de algemene voorwaarden die afgedrukt zijn op de bestelbons en andere documenten van de koper. Iedere afwijking tast in niets de geldigheid aan van de andere clausules van deze algemene voorwaarden.
 
Art. 2 OFFERTES - BESTELLINGEN - Alle offertes zijn steeds vrijblijvend en bestellingen binden de firma eerst nadat ze schriftelijk door haar werden bevestigd, binnen een tijdspanne van dertig dagen na datum bestelopdracht. Gedurende deze dertig dagen blijft de verkoop van kracht, eventueel vernietigen door de klant zal automatisch en rechtsgeldig gevolg hebben, dat de klant de firma een schadevergoeding schuldig wordt, gelijk aan een forfaitair bedrag van 30% van de koopprijs. Dit is een onherleidbare strafbepaling.
 
Art. 3 PRIJZEN - Onze prijzen gelden voor levering franco op vrachtwagen aan het adres van de koper. De koper verplicht zich op zijn kosten de nodige maatregelen te treffen om het afladen, de toegang, de doortocht, de plaatsing, het monteren en de elektrische afsluiting van het materiaal toe te laten. De belastingen, taksen en gelijk welke andere rechten met inbegrip van de BTW, welk in verband met de verkopen te betalen zijn, zijn ten laste van de koper.
 
Art. 4 LEVERINGEN - De aangeduide leveringstijd geldt slechts ten titel van inlichting en is niet bindend. De firma kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele overschrijding van de levertijd, voor zover deze overschrijding niet overdreven of abnormaal is, en de koper heeft niet het recht, bij overschrijding van de levertijd, de bestelling te vernietigen of een schadevergoeding te eisen. Deze bepaling vervalt, wanneer het gaat om een levertijd die niet uitdrukkelijk uit voorraad diende te geschieden. Wanneer de levertijd ten gevolge van een geval van overmacht of een samenloop van omstandigheden niet kan aangehouden worden, heeft de verkoper het recht om de bestelling te vernietigen of de levertijd te verlengen, zonder dat de koper aanspraak kan maken op schadevergoeding. Wanneer de firma, door een geval van overmacht of een samenloop van
omstandigheden de door haar aangegane verbintenissen niet kan nakomen is zij rechtsgeldig van deze verbintenissen ontbonden zonder schadevergoeding voor de koper.
 
Art. 5 OVERNAME - De koper aanvaardt het materiaal op het moment van de levering. Hij heeft echter 8 dagen tijd om per aangetekend schrijven eventuele klachten in te dienen. Later geformuleerde klachten kunnen niet meer aangenomen worden.
 
Art. 6 BETALING - Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking te geschieden ten kantore van de verkoper. Dit is een daadwerkelijke voorwaarde. In geval van niet betaling op een vervaldag wordt het totale nog openstaande bedrag rechtsgeldig invorderbaar zonder aanmaning en verhoogd met een verwijlintrest van 12% per jaar, zonder dat daarom afbreuk gedaan wordt aan het hiernavermelde recht op schadevergoeding. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat in geval van niet-betaling van de hoofdsom op de vervaldag deze som automatisch verhoogd wordt met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 65 euro. Betalingen anders dan door overschrijving of storting op de bankrekening der firma zijn slechts geldig wanneer ze het voorwerp
uitmaken van een kwitantie die door een beheerder getekend werd.
 
Art. 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD - De waren die wij verkopen blijven de eigendom van onze firma zolang dat de prijs hiervan niet volledig werd uitbetaald.
 
Art. 8 VERNIETIGING - In geval van niet betaling door de klant op een vervaldag en van niet nakomen van een der bepalingen van het koopcontract kan de firma de verkoop vernietigen, zonder aanmaning, bij middel van een aangetekend schrijven, waarbij ze haar voornemen te kennen geeft. In dergelijke gevallen blijven alle reeds betaalde sommen eigendom van de firma, en daarenboven is de koper aan de verkoper een bedrag schuldig gelijk aan 30% van het totale bedrag der desbetreffende rekening. Dit is een onherleidbar strafbepaling ook al wordt het koopcontract vernietigd.
 
Art. 9 GARANTIE - Gedurende een jaar na levertijd garandeert de verkoper de degelijkheid van het materiaal, op voorwaarde dat het onder normale omstandigheden gebruikt werd. De garantieperiode wordt teruggebracht tot zes maand wanneer het materiaal dag en nacht in gebruik is. De werkuren,
verplaatsingskosten, verpakkings- en verzendkosten blijven echter ten laste van de koper. Het hier bepaalde geldt echter niet:
 
1) wanneer het materiaal in ongunstige omstandigheden of in een lokaal met een slechte atmosfeer gebruikt wordt b.v. te veel waterdamp, vergassende zuren, gebruik van zuren of bijtende stoffen of wanneer het materiaal aan vuil, stof en vocht is blootgesteld. 
 
2) wanneer het materiaal door een derde persoon overgenomen werd, hetzij door verkoop, verhuring, lening, verpanden of inbeslagneming.
 
3) wanneer het materiaal gedemonteerd, gewijzigd of hersteld werd, hetzij door de koper, hetzij door een derde hiertoe niet bevoegde persoon, zonder toestemming van de verkoper.
 
4) wanneer de koper zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, in de eerste plaats wat de betaling betreft. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele onmogelijkheid waarin de koper zou verkeren het materiaal te gebruiken gedurende de garantieperiode of van enig nadeel dat aan de koper zou berokkend worden gedurende die periode.
 
Art. 10 RECHTSBEVOEGDHEID - Beide partijen erkennen en aanvaarden de absolute bevoegdheid van de Rechtbank van Dendermonde, bij eventuele rechtsvorderingen voortvloeiende uit deze overeenkomst met betrekking tot leveringen en betalingen, en meer in het bijzonder de bevoegdheid van de Vrederechter van Dendermonde bij rechtsvorderingen die onder zijn rechtspleging vallen. Krachtens het gemeen recht behoudt de verkoper nochtans de mogelijkheid het geschil voor om het even welke andere bevoegde rechtbank voor te leggen indien de benoeming van een deskundige nuttig zou blijken om een geschil te voorkomen of de oplossing ervan te bespoedigen zou deze deskundige door mr. de Vrederechter van Dendermonde kunnen benoemd worden op verzoek van de meest gelede partij. Deze bestellling werd getekend met volledige kennis en aanvaarding van de bovenvermelde algemene verkoops- en Reparatievoorwaarden.
 

Art. 11 STILZWIJGENDE VERLENGING

Een onderhoudscontract zal stilzwijgend verlengd worden, tenzij de klant een maand voor het einde van het lopende contract, via een aangetekend schrijven, bekend maakt om het contract te beëindigen en bijgevolg niet te laten verlengen.

 

Art. 12 KEURINGSACTIVITEIT – THEMA ONPARTIJDIGHEID - VERTROUWELIJKHEID:

Wij zijn een erkende keuringsinstelling van het type C voor de keuring van de weeginstrumenten van klasse III. Voor onze firma is het thema onpartijdigheid een zeer belangrijk gegeven, waarbij men er steeds zal naar streven om alle keuringsactiviteiten op een onpartijdige en objectieve wijze te laten uitvoeren en alle belangenconflicten zullen worden vermeden. De beleidsverklaring van onze firma, zoals beschreven in het KHB_V4 § 8.2.1, kan aangevraagd en bekomen worden per email via info@mt-valentyn.be.

- Informatie over de klant bekomen door derden zal steeds op een strikt vertrouwelijk wijze worden afgehandeld.

- Indien VVHM genoodzaakt worden om klantgegevens openbaar te maken, zal de klant hiervan steeds vooraf in kennis worden gesteld.

- Elke inspecteur zal tijdens een inspectie met de nodige omzichtigheid moeten te werk gaan om te vermijden dat de resultaten ter inzage zouden komen van een niet betrokken partij.

- Elk lid van de inspectie-instelling moet vertrouwelijk omgaan met de gegevens van de klant.

 

 

Powered By OpenCart
Valentyn - Van Hauwermeiren © 2024